Zorbalığa karşı

Mart / 1981

Yurdumuzda zorbalık sürüyor. İşçi sınıfına, tüm halkımıza iki başlı tek düşman saldırıyor. Bu baş düşman, yayılmacı Amerikan emperyalist çevreleri, NATO’nun baş patronları ve bunlarla kol kola giren işbirlikçi, tekelci burjuvazi, en gerici egemen güçlerdir. Hükümet eden, erk süren cuntanın emekçilere, ilerici güçlere karşı tüm baskıları, işte bu güçlerin elinde araç oluyor.

İşbirlikçi, tekelci burjuvazi, Koç’lar, Sabancı’lar, Yaşar’lar, Özal’lar için, büyük holdingler, bankalar, para babaları için Anayurt diye, halk diye, ulusal onur diye hiç bir şey kalmamıştır. Onlar için aşırı kâr, vurgun, soygun vardır. Onların emperyalist yeni sömürgecilerle ortaklıkları böylesi bir temel üzerinde kurulmuştur. Yerli ve yabancı tekellerin, firmaların, kumpanyaların ortaklık, işbirliği bir emme basma tulumbadır. Halkımızın, yurdumuzun ciğerini, kanını, emeğini, varını yoğunu bununla emiyorlar.

İşbirlikçi burjuvazi, gerici egemen çevreler, bunların gelip geçen hükümetleri, uzun yıllar boyunca emperyalist tekellere, NATO’nun elebaşılarına sürekli ayrıcalıklar tanıdılar. Yayılmacı Amerikan militaristlerine topraklarımızda saldırı üsleri verdiler. Washington’la ikili kölelik anlaşmaları bağladılar. Türkiye Cumhuriyetinin, halkımızın egemenlik, ulusal bağımsızlık haklarını ayaklar altına aldılar. Amerikan emperyalistlerine bu çevreler ödün verdikçe, onlar daha kaba, ülkemize karşı, Türkiye hükümetlerine karşı daha buyruk verici oldular. İkili anlaşmaları cuntanın tanımasının hemen ertesinde Amerikan senatörlerinin Ankara’ya gönderdiği ültimatom biçimi mektup bunun en taze örneğidir.

Cunta, bu emperyalist baskılara değil, halka, emekçi yığınlarına karşı yürüyor. Zorbalığı sürdürüyor. Bu zorbalık, bu baskılar en gerici, militarist güçlerin amaçlarına yarıyor, onları güçlendiriyor.

Devrimci işçi sınıfının karşısında, onun öncü kolu Türkiye Komünist Partisi’nin önünde tarihsel büyük, güncel ödevler duruyor. Bunlar halkımızın, yurdumuzun yazgısını çözmek sorunlarıdır.

Sorun, görev, zorbalığa karşı tüm işçi sınıfının, tüm ilerici güçlerin elele vermesidir.

07 Kas 2021
paylaş