Güncel belgi

Mayıs 1978
 

TKP’ne özgürlük! İçinde bulunduğumuz dönemde bu istem somut, güncel bir belgidir. Faşist tırmanmaya, bu somut tehlikeye karşı işçi sınıfının, halkımızın savaşını örgütleyen, yöneten TKP’dir. Komünistlerin önünde duran görev, savaşın bu ana yönünü göz ardı etmeden “TKP’ne özgürlük” belgisini işçi sınıfına, geniş emekçi yığınlara mal etmek, tüm ilerici, demokratik çevrelere benimsetmektir. Bu görev, parti örgütlerinin sınıf savaşlarını, faşist tehlikeye, emperyalizme, işbirlikçi burjuvaziye karşı halkımızın yığın eylemlerini daha geniş ve etkin biçimde örgütleme ve yönetmesiyle, yığınlarla daha sıkı bağlanmasıyla, partinin politik-ideolojik ve örgütsel birliğini daha do güçlendirmeliyle böylesi bir süreç içinde başarıya ulaşır.

Komünistler bu belgiyle TKP’yi daha geniş yığınlara duyurma, yığınlar arasında partinin politikasını yayma, partiyi örgütleme olanaklarını buluyorlar. Belginin bir politik işlevi, amacı bu oluyor.

Ama “TKP’ne özgürlük!” yalnızca komünistlerin ve sempatizanların değil, Amerikan emperyalizmine, NATO’ya, faşizme ve gericiliğe karsı, demokrasi ve özgürlükten yana her partinin, her akımın, herkesin benimseyebileceği bir istemdir. Bu, günümüz koşullarında, emperyalizmin işbirlikçisi, gerici-faşist çevrelerin sarıldığı anti-komünizme karşı ideolojik-politik savaşın somut bir belgisidir. “İnsan hakları ve özgürlük” çığlıklarıyla anti-Sovyetizmi, “soğuk harpçiliği” körükleyen bu çevrelerin maskelerini indirmek için bir savaş belgisidir.

TKP’ne konan yasak, bu yasağı perçinleyen anti-demokratik yasalar, bütün ilerici parti ve örgütlerin tepesinde “Demokles’in kılıcı” gibi sallanmaktadır. “TKP’ye özgürlük!” belgisinin ikinci bir işlevi, amacı da işçi sınıfının, bütün ulusal ve demokratik güçlerin demokratik özgürlükler için, emperyalizmi, faşist tırmanışı, gericiliği yenmek için savaşta eylem birliğini sağlamaktır. Bu belgi çevresinde sosyalist, sosyal-demokrat tüm ilerici, demokratik ve devrimci güçlerle eylem birliğine girmek, demokrat saylavları ve politikacıları, ilerici yazar, sanatçı ve bilim adamlarını bu eylem birliğine çekmek savaşı gündeme girmiştir. Bu yönde kongre kararları olan sosyalist partilerin yöneticileri, kısır tartışmaları, dedikoduları bırakıp kararlarını eyleme geçirmelidirler.

 

15 May 2020
paylaş