Emeklilerin birlik sorunu üzerine: Emekli sendikaları nasıl birleşmelidir?

Emeklilerin içinde bulunduğu durum

Ömrünün neredeyse yarısını çalışarak geçirdiği halde, emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda bırakılan ve sayısı 13 milyona ulaşan emekliler sefalet koşullarında yaşamaya mecbur bırakılmaktadır.

Temel gıda maddelerine ve elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt gibi tüketim harcamalarına peş peşe gelen zamlar ve sürekli artırılan vergiler nedeniyle dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığı karşısında emeklilerin neredeyse tamamına yakını yoksulluk sınırının altında, büyük bir bölümü ise açlık sınırının altında maaş almaktadır.

Avrupa ülkelerindeki emekliler, emekli aylıkları ile dünya turuna çıkarken, Türkiye’de Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan emeklilerin büyük bir bölümü bankalara borçlu durumda olup, önemli bir bölümü ise borçlarını ödeyemediğinden icralık duruma gelmiştir.

Çalışma yaşamı boyunca Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Emeklilik Keseneği ve Sağlık Sigortası Primi olarak her ay maaşlardan yapılan kesintiler yetmezmiş gibi, emekli maaşlarından da her ay Muayene Katılım Payı, Reçete Bedeli, İlaç Katılım Bedeli ve İlaç Fiyat Farkı gibi isimler altında kesintiler yapılmaya devam edilmektedir.

Sendikasız demokrasi, toplu sözleşmesiz sendika olmaz!

Milyonlarca emekli yurttaşın yaşadığı tüm bu sorunların en önemli nedeni, çalışırken sahip oldukları sendikal haklarından emekli olduktan sonra mahrum bırakılmalarıdır.

Çalışırken toplu sözleşme yoluyla belirlenen maaş ve ücretler emekli olduktan sonra siyasi iktidarlar tarafından tek yanlı olarak sahte enflasyon rakamına göre belirlenmektedir.
 
Emeklilerin insanca ve onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri, ancak ve ancak toplu sözleşmeli sendika hakkına sahip olmaları ile mümkündür.

Bunun için yapılması gereken şey, “Anayasanın “Sendika Kurma Hakkı” ile ilgili 51. maddesinde yer alan “Çalışanlar ve işverenler” ibaresine “Emekliler” ibaresinin eklenerek, emeklilerin toplu sözleşmeli sendika kurma hakkının Anayasal güvenceye alınmasıdır. Emeklilerin en temel talebi öncelikle bu olmalıdır.

Emekli sendikaları nasıl birleşmelidir?

Ülkemizde sayısı 13 milyona ulaşan emeklilerin ne yazık ki henüz birkaç bini sendika üyesidir. Mevcut emekli sendikalarının fiili ve meşru mücadele yoluyla toplu sözleşme hakkını elde edebilmeleri ve bu hakkı yaşama geçirebilmeleri için milyonlarca emeklinin tek çatı altında örgütlenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde değişik isimler altında örgütlenmiş olan emekli sendikalarının DİSK çatısı altında örgütsel birliğinin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği gibi, halihazırda kısa adı Emekli-Sen olan Emekliler Sendikası’nın DİSK üyeliğinin yanısıra, Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde DİSK’e üyelik talebiyle başvuru yapılmış ve söz konusu başvuru Tüm Emekliler Sendikası’nın 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılan 2. Olağan Merkez Genel Kurulunda da büyük çoğunlukla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Mevcut emekli sendikalarının DİSK çatısı altında örgütsel birliğini sağlama noktasında temel alınacak husus DİSK Tüzüğü olmalıdır. Sendikalardan herhangi birini adres göstererek ilhak etme yoluyla birleşmeyi savunmak işi yokuşa sürmektir ve birlik konusunda asla sonuç vermez.

Birleşme konusunda yol gösterici olması ve konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından DİSK Tüzüğünün ilgili maddesini bilgilerinize sunmak isterim.

DİSK Tüzüğü Madde 8: “Üye Sendikaların Birleştirilmesi”

- Aynı işkolunda birden çok Konfederasyon üyesi sendikanın birleştirilmesi esastır. Birleştirmenin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu’nca bir Birleştirme Komisyonu kurulur. Komisyonun çalışma süresi Yönetim Kurulu’nca saptanır.

- Komisyon, birleştirmeye çalıştığı sendikaların yetkili yöneticilerinden gerekli bilgi ve belgeleri alarak önce aralarında anlaşma sağlamaya çalışır. Bu sağlanamazsa, sendikaların niteliklerini, üye sayılarını, mal ve parasal varlıklarını göz önünde tutarak birleşme koşullarına ilişkin görüşünü içeren raporunu Yönetim Kurulu’na verir.

- Komisyon raporunu da göz önüne alan Yönetim Kurulu, konuya ilişkin kararını verir ve ilgili sendikalara bildirir. Sendikalar bu karara ilişkin görüşlerini bildirimi izleyen 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na iletmek zorundadırlar. Haklı bir nedene dayanmaksızın olumsuz yanıt veren sendikaların, alınan birleştirme kararı doğrultusunda işlem yapmamaları durumunda, sorumlu yöneticileri hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması Yönetim Kurulu’nca istenir. Yönetim Kurulu’nun bu isteği de yerine getirilmezse Tüzüğün 7. Maddesi uyarınca işlem yapılır.

Görüldüğü gibi, “Aynı işkolunda Konfederasyon üyesi birden fazla sendika olamayacağı için” tüzük hükümlerine göre, DİSK Yönetim Kurulu’nca kurulacak olan “Birleştirme Komisyonu” tarafından Emekli-Sen’in ve Tüm Emekli-Sen’in DİSK çatısı altında birleştirilmeleri gerekmektedir.

DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ile Emekli-Sen ve Tüm Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri tarihsel bir görev ve sorumlulukla karşı karşıya bulunmaktadır. Görev, yıllardan beri “İnsanca ve Onurlu Bir Yaşam ve Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı” için, yaşamlarının sonbaharında mücadeleye devam eden emeklilerin sendikal birliğini gerçekleştirmektir. Yapılması gereken şey bu onurlu görevi yerine getirerek sendikal mücadele tarihinin şanlı sayfalarında onurla ve gururla yer almaktır. Aksi halde bu konuda engel olanları tarih affetmeyecektir.

DİSK tarihinde böylesi bir birleşmeye verilecek en güzel örnek, Maden-İş Sendikası ile Otomobil-İş Sendikasının birleşmelerinden doğan Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Birleşik Metal-İş’tir. Emekli sendikalarının birliği konusunda da aynı yol ve yöntem izlenerek “Birleşik Emekliler Sendikası” tarihteki onurlu yerini alabilir.

Sendikaların örgütsel birliğine DİSK tarihinden bir örnek: “Birlikten doğan güç - Birleşik Metal-İş

Birleşe birleşe kazanacağız!

Emeklilere insanca ve onurlu bir yaşam ve toplu sözleşmeli sendika hakkı talebiyle alanlarda omuz omuza mücadele edeceğimiz günlerin çok uzakta olmadığına ve 15-16 Haziran’ı, DGM ve MESS Direnişlerini yaratan DİSK'in şanlı mücadele bayrağını geleceğe taşımak için hep birlikte yürüyeceğimize içtenlikle inanıyorum.

Zafere giden yol birleşik yığınsal mücadeleden geçmektedir. Birleşmeye giden yolda, hayat pahalılığına, zamlara, fatura soygunlarına ve dolaylı vergilere karşı, açlık sınırında bulunan emekli maaşlarına yoksulluk sınırı dikkate alınarak derhal ek zam yapılması talebiyle Tüm Emekliler Sendikası, DİSK Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası tarafından ortak eylemler örgütlenerek, alanlarda omuz omuza birlikte mücadelenin koşulları yaratılmak suretiyle geçmişte yaşanan olumsuz tartışmaların aşılması sağlanabilir. Birleşirsek kazanırız, bölünürsek yok oluruz. Birleşe birleşe kazanacağız!

Türkiye’nin Bütün Emeklilerini Birleştirmek İçin Haydi, Görev Başına!
Yaşasın Tüm Emeklilerin Birlik ve Dayanışması!
Yaşasın Birleşik Emekliler Sendikası!
Emekliyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

 

 

10 Kas 2019
paylaş