Sağlık emekçileri; Borçlu, şiddet görmüş, geleceksiz

14 Mar 2023
Sağlık emekçileri; Borçlu, şiddet görmüş, geleceksiz

Genel Sağlık-İş, emekçilerinin güncel sorunlara dair görüşlerini sorgulamak amacıyla 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle “Sağlık Çalışanlarının Güncel Sorunları Araştırmasını” açıkladı.
Araştırma verileri sağlık emekçilerinin gelir ve borçlanma durumuna, çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete ve afet deneyimlerine dair çok sayıda sonucu ortaya koyuyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), araştırmasına göre, sağlık emekçilerinin yüzde 81'i gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kalıyor, yüzde 50'si emekli olmayı veya istifa etmeyi düşünüyor, işiyle ilgili gelecek kaygısı yaşayan sağlık çalışanlarının oranı ise yüzde 75,9. Sağlık çalışanlarının yüzde 75'inden fazlasının aylık düzenli iş geliri 20 bin TL'nin altında. Yüzde 28,9'unun düzenli iş geliri 16 bin ile 18 bin TL, yüzde 19,4'ünün geliri ise 14 bin ile 16 bin TL arasında.

Sağlık çalışanlarının yüzde 81’i borçlu
Sağlık çalışanlarının büyük bir çoğunluğu borçludur. Borçlanma, kredi ve kredi kartı kullanımı alanında açıkça görülmektedir. İlk olarak, katılımcıların yüzde 81,1’i gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Borçlanma kanalları içerisinde banka, yüzde 92,1 ile açık şekilde öne çıkan seçenek durumundadır. Buna ek olarak, aile (yüzde 19,8) ve eş-dost (yüzde 14,3) gibi borçlanma kanallarına başvurmak zorunda kalan sağlık çalışanları da bulunmaktadır.

Sağlık çalışanlarının yüzde 84’ü kredi kullanıcısı
Katılımcıların yüzde 86,1’inin kredi borcu vardır. Sağlık çalışanlarının dörtte üçünün ihtiyaç kredisi borcu bulunmaktadır. Buna ek olarak, yarıya yakınlık bir kesim (yüzde 45,3), aylık kullanım dışında kredi kartı borçlanması sorunuyla yüz yüzedir. Katılımcıların üçte birinden daha azı konut satın almak için borçlanabilmiştir. Taşıt kredisinde bu oran çok daha düşüktür. Kredi kartı borçlanma durumu derinlemesine incelendiğinde, sağlık çalışanlarının yüzde yaklaşık yüzde 35’inin yalnızca asgari tutarı ödeyebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Borçlanmaya ilişkin tüm bu göstergelerle bağlantılı olacak şekilde sağlık çalışanlarının yüzde 92,2’si borç ödemelerinde zorlandıklarını belirtmişlerdir.

Sağlık çalışanlarının yarısı işyerinde fiziksel koşullarının yetersiz olduğu düşüncesinde
Sağlık çalışanlarının yarısından fazlası (yüzde 51,9), işyerinde var olan fiziksel koşullarının çalışmayı sürdürmeye elverişli olmadığı düşüncesindedir. Bunun yanında, katılımcıların yüzde 86,3’ü ise çalışma yaşamında fiziksel ya da ruhsal sağlığı etkileyen faktörlere maruz kalmaktadır.

Sağlık çalışanlarının yüzde 50’si şiddet gördü
Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yüzde 50,3’ü çalışma hayatı süresince hastalardan veya hasta yakınlarından şiddet görmüştür. Ayrıca, katılımcıların neredeyse tamamı (yüzde 97,9), sağlık çalışanlarına yönelen şiddet olaylarına karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünmektedir.

Sağlık çalışanlarının yüzde 65,2’si baskı, yıldırma ve mobbing ile karşılaştı
Genel Sağlık-İş sendikasına üye sağlık çalışanlarının yüzde 65,2’si işyerinde baskı, yıldırma ve mobbing ile karşılaşmaktadır. Bu kapsamda ayrıca katılımcıların yüzde 93,6’sı görevde yükselme sisteminin liyakate dayalı olmadığı düşüncesindedir.

Sağlık çalışanlarının yüzde 50’si emekli olmayı veya istifa etmeyi düşünüyor
Sağlık çalışanlarının yüzde 50,5’i, yakın bir gelecekte emekli olmayı veya istifa etmeyi düşünmektedir. Bu grupta yer alanların öne çıkarttıkları gerekçelerin sıralaması tükenmişlik (yüzde 40,7), değer görmemek (yüzde 31,5), ücretlerin yetersizliği (yüzde 23,4) ve sağlıkta şiddet (yüzde 4,4) biçimindedir.

Sağlık çalışanlarının 3 de 1’i deprem bölgesinde gönüllü çalışmak için başvurdu
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yüzde 29,4’ü deprem bölgesinde gönüllü çalışmak için başvuruda bulunmuş, bu başvuruların yalnızca yüzde 32’si araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle yanıtlanmıştır. Bu durum, gönüllülük esasına dayalı başvuruların değerlendirilmesi açısından bürokratik bir gecikmeyi ortaya koymaktadır. Gönüllü olarak deprem bölgesine giden sağlık çalışanlarının yüzde 59,3’ü burada 1-2 hafta arası görev yapmıştır. Bunu yüzde 29,7 ile 1 haftadan kısa süre bölgede çalışanlar izlemektedir. Katılımcıların yüzde 6,6’sı deprem bölgesinde 2 haftadan uzun süreyle faaliyet yürütmüştür. Geriye kalan yüzde 4,4 oranında katılımcı ise deprem bölgesinde sürekli görev aldıklarını belirtmiştir.

Sağlık çalışanlarının yüzde 77’si çalıştıkları binalarda kendilerini güvende hissetmiyor
Araştırma kapsamında sağlık çalışanlarının görev yaptıkları binalarda kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri de sorgulanmıştır. Bu soruya “Evet” yanıtını verenlerin oranı yalnızca yüzde 22,8’dir.

Sağlık çalışanlarının 4 de 3’ü gelecek kaygısı yaşamaktadır
Sağlık çalışanlarının yüzde 75,9’u işiyle ilgili gelecek kaygısı yaşamaktadır. Buna ek olarak, katılımcıların yüzde 97,5’i ise sağlık çalışanlarının toplum nezdinde gerekli saygınlığa sahip olmadığı düşüncesindedir. Genel olarak işinden ve işyerinden memnuniyet duymadığını belirtenlerin oranı yüzde 45,5’tir. Yalnızca yüzde 21,3 oranında katılımcı bunun aksini belirtmiştir. İlginç şekilde, bu katılımcıların yüzde 33,2’si bu soruya “Kararsızım” yanıtını vermiştir.

Sağlık çalışanlarına göre Türkiye’nin temel sorunları ekonomi ve geçim sıkıntısı
Katılımcıların büyük bir çoğunluğuna göre Türkiye’nin temel sorunu ekonomi ve geçim sıkıntısıdır. Bunu sırasıyla liyakatsiz görevlendirmeler, yolsuzluk ve yoksulluk izlemektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu afet sürecine rağmen, “deprem gerçeğinin farkına varılamaması” seçeneği beşinci sırada yer almaktadır. Bunun ardından giderek azalan oranlarda işsizlik, kadına şiddet ve terör gelmektedir.

Tüm sağlık emekçileri adına talepler
 • Sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir.
 • Sabit ödeme / performans ödemesi gibi sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmeli; en düşüğü yoksulluk sınırının üzerine olacak şekilde, kadro derecesine göre maaşlarda kademeli artış yapılmalıdır.
 • Tüm sağlık emekçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmalıdır.
 • Sağlıkta şiddette sıfır tolerans gösterilmeli ve sağlıkta şiddeti önleyecek etkili bir şiddet yasası çıkarılmalıdır.
 • Sağlık emekçilerinin çocuk bakım sorunun çözümü için haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmelidir.
 • Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır.
 • Tüm sağlık emekçilerine geçmişe etkili olarak yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı verilmelidir.
 • Sağlığı piyasalaştıran politikalara son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını tekrar hayata geçirilmelidir.

“Zor ve onurlu görevi yerine getirmek”
Yüzyıl önce yurdumuz toprakları emperyalistler tarafından işgal edildiğinde gitmeyen, direnen ebedi önderimiz Atatürk’ün silah ve mücadele arkadaşı kahraman Tıbbiyeli Hikmet Boran’ın yüz yıl sonraki meslektaşları olarak; karşılaştığımız tüm güçlüklere rağmen mesleklerimizin onuru ile ulusal, kamucu, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak için mücadele edeceğiz.
Covid-19 salgınında verdiği kahramanca savaştan tükenerek çıkan, 6 Şubat depremlerinde vicdanını direnme gücüne dönüştürerek can kurtarmak için fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarına duyduğumuz minnetle;
Başta Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanları olmak üzere karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, zor ve onurlu görevi yerine getirmek için fedakârca çalışan tüm sağlık emekçilerinin “14 Mart Tıp Bayramını” kutluyoruz.

paylaş