DİSK Emekli-Sen: “Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz”

03 Tem 2021
disk emekli-sen demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz

Emekliler Haftası’nda insanca yaşam için emekliler alanlara çıktı!

30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle DİSK Emekli-Sen Kartal Şubesi tarafından bugün Kartal Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Tüm Emekli-Sen Maltepe Şubesi üyeleri ile Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Öztürk ve Kartal Hasat Sanat Merkezi’nin de katıldığı basın açıklamasında, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Yandaşlara değil, emekliye bütçe”, “Sendika hakkımız engellenemez” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Basın açıklamasında, “Emeklilik, çalışma yaşamlarını sürdürenlerin yaşlılık, malullük vb. nedenlerle çalışamayacağı var sayılıp planlı bir şekilde çalışma yaşamından çekilmeleriyle başlayan durumdur. Elbette ki bu durum emeklinin yaşamla ilgili tüm bağları koparması, inzivaya çekilmesi olarak kesinlikle adlandırılamaz. Tam tersine, emeklinin daha rahat, daha güvenli, daha esenli, deneyimlerini yaşamın her alanına aktaran, Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz veciz sözüne uygun davranan bir süreç olarak adlandırılır. Bu nedenledir ki, demokratik çağdaş devletler, emeklilerine, emeklilik sürecinde her olanağı sağlarlar.” denildi.

Açıklama, “Bu ülkenin emeklileri, bir yandan insanca bir yaşam talebi gerçekleşmesi için mücadelede bulunurken, öte yandan da üzerinde yaşadığı topraklarda insanın insanı ezmediği, sömürmediği, barış ve özgürlük içinde, kardeşçe yaşama istiyor”  denilerek sona erdi.

DİSK Emekli-Sen Kartal Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni aşağıdadır:

Değerli Basın Emekçileri ve Değerli Katılımcılar;

13 milyon emeklinin çığlığını kamu görevi gören siz değerli basın mensupları kanalıyla da kamuoyuna duyuruyoruz, duyurmak istiyoruz…

30 Haziran Emekliler Günü; Gazi M. Kemal Atatürk, 30 Haziran 1927’de askerlikten emekliye ayrılmıştır.

Gazi Mustafa kemal Atatürk; “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.” Sözlerini sarf eden, kurduğu Cumhuriyeti de “Kimsesizlerin kimsesi” olarak adlandırılan bir toplum önderidir.

Emperyalizme karşı, ülkemizin “Tam Bağımsızlık” mücadelesini verip başaran Gazi M.K. Atatürk’ün askerlikten, emekliye ayrıldığı gündür.

Ülkemizde de emeklilere gösterdiği özel hassasiyetten dolayı 30 Haziran Emekliler Günü olarak kabul edilmiştir.

Emekli, yaşamının en verimli zamanını emek sarf ederek geçirmiş, yasalarca belirlenen çalışma süresini doldurmuş, kendisine aylık bağlanmış kişidir.

Emeklilik, çalışma yaşamlarını sürdürenlerin yaşlılık, malullük vb. nedenlerle çalışamayacağı var sayılıp planlı bir şekilde çalışma yaşamından çekilmeleriyle başlayan durumdur.

Elbette ki bu durum emeklinin yaşamla ilgili tüm bağları koparması, inzivaya çekilmesi olarak kesinlikle adlandırılamaz. Tam tersine, emeklinin daha rahat, daha güvenli, daha esenli, deneyimlerini yaşamın her alanına aktaran, “Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz” veciz sözüne uygun davranan bir süreç olarak adlandırılır.

Bu nedenledir ki, demokratik çağdaş devletler, emeklilerine, emeklilik sürecinde her olanağı sağlarlar.

Ülkemizdeki emeklilerin durumuna bakalım;

Türkiye’de Emekliler;
- Toplam emekli ve hak sahipleri sayısı; 13.168.281
- Emeklilerin 4 milyonu aşanı ya yeniden çalışıyor ya da iş arıyor.
- Emekliler arası gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri Türkiye; En düşük ve yüksek dilimler arasındaki fark 7,5 kat.
- Emeklilerin büyük çoğunluğu yoksulluk ve açlık sınırının altında emekli maaşı almaktadır.
- Emeklilerin %60’ı bankalara borçludur ve bunların %25’i icralık durumdadır.
- Emekliler milli gelir artışından pay alamamaktadır.

Özetle;
Ülkemiz nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan emeklilerin durumu vahimdir. Yalnız ekonomik açıdan değil, sağlık sorunlarının çözümü, bakım, huzurevleri, dinlenme, sosyal tesisler vb. açılarından da vahimdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yıllar önce söylediği sözlerin günümüzde yerine getirilemeyişinden dolayı, ne yazık ki, milletimizin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Öneriler;
Emeklilerin sayısı büyüktür ama o oranda örgütlülükleri yoktur. Birçok emekli derneği ve emekli sendikası var. Emekli örgütlerinin üye sayıları az ve de çok parçalıdırlar. Bu nedenledir ki, talepleri karşılanmamakta, eylemleri cılız olmaktadır. Emekli örgütlerinin ivedilikle birlikte hareket edeceği örgütlenme (aynı yapılar federasyon, topyekün yapılar platform), şeklinde yönetimsel ve ekonomik bağımsızlarını koruyup, sürdürerek, güçlü bir ortaklıkla ancak aşılabilir.

Emeklilerin hak ve çıkarlarını koruyacak güçlü bir emekliler çatısı ile talepler kazanımlar güçlü olacaktır.
- Emekli aylıklarının yaşam koşullarına uygun olması,
- Emekli aylıklarının alt sınırının asgari ücretle uyumlu artış sağlaması,
- Bütçeden emeklilere daha fazla pay ayrılması,
- Emekli aylık bağlanma oranlarının eski düzeye çekilmesi.
- 2000 yılı sonrası emekliler için intibak düzenlemesinin yapılması,
- Emeklilerin sendikal haklarının önündeki tüm engellerin kaldırılması,
- Emekli aylıklarının belirlenmesinde, toplu pazarlıkta, iktidarla müzakere masasında emekli sendikalarının bulunması,
- Sendika üyelerinin aidatlarının maaştan kesilmesi,
-  İlaçta katkı payı, muayene katkı ücreti ilave ücret vb. kesintilerin alınmaması,
- Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında en az %50 indirim uygulanması,
- Sosyal yaşam alanlarının geliştirilmesi, emekli huzurevleri, sosyal tesislerinin emeklilerin hizmetine sunumu,
- Banka emeklilerinin SGK kapsamına alınması,
- Aynı koşullarda çalışmış olanların emekli aylıkları arasındaki uçurumun kapatılması,
- EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi, istemlerinin ivedilikle gerçekleşmesi için etkin bir mücadele yürütülmesi,
- Emekliler de toplumun, tüm bireyleri gibi onurlu, insanca yaşamı hak etmekte ve istemektedir. Bu hak ve istem mücadelesi elbette ki emeklileri sistemin yarattığı her türlü olumsuzluğa karşı mücadeleden ayrı tutamaz. Ülkedeki; demokraside, yargıda, eğitimde, kültürde, doğada, çevrede vb. eksikliklerin giderilmesi noktasında, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emek cephesinde yer alanlarla birlikte mücadele, emeklilerin olmazsa olmaz görev ve sorumluluklarındandır.
- Tam demokratik bir Anayasa yapılması,
- Örgütlenme ve özgürlüklerin tam olarak sağlanması,
- Yargı bağımsızlığı, Özelleştirme yerine kamucu uygulamalar,
- Emeklilere, işsizlere, ordu-yargı-emniyet mensuplarına sendikal hak tanınması,
- YÖK’ün, seçim barajının kaldırılması,
- Asgari ücretten vergi kesilmemesi,
- İç ticaretteki başrolün ‘Tüketim Kooperatiflerine’ verilmesi,
- Özellikle yerel yönetimlerin başını çekeceği ‘Yeni nesil Halk Kooperatifçiliğinin’ geliştirilmesinin teşvik edilmesi,
- Tüm küçük sanatların, üreticilerin, ‘Üretim Kooperatiflerinde’ örgütlenmelerinin sağlanması,
- Ekonomik ve sosyal adaleti sağlayacak tedbirlerin getirilmesi,
- Devlet maliyesinde gizli, açık enflasyonun yasaklanması,
- Sanayi ve tarımsal üretimi, istihdam arttırıcı, işsizlik ve pahalılığı önleyici tedbirlerin alınması,
- Siyasetle uğraşmanın, örgütlenmenin tüm vatandaşların görevi olduğunun belirtilmesi,
- Milletvekili sayısının 300, senatör sayısının 50 olduğu ve bunların tümünün halkın oylarıyla seçildiği, aynı şekilde de azledilebildiği bir işlevli parlamento oluşumu,
- İl, ilçe, köy ve mahalli idareler ölçüsünde, vergilerde, antlaşmalarda, sendika seçmede, yeni yasalar oluşumunda halkoyuna sunma getirilmesi,
- Devleti iş ve üretim Cumhuriyeti olarak görüp, hâkimiyetin kayıtsız, koşulsuz örgütlenen millete verilmesi,
- İşsizliğin, dinlenmenin, ucuzluğun, rahatlığın, ifade ve düşünce özgürlüğünün, toplantı ve gösterinin, beden ve ruh sağlığının, herkesin hakkı ve özgürlüğü olduğunun belirtilmesi,
- 12 yıllık zorunlu temel eğitimin olması; Öğretmen liseleri, öğretmen akademilerinin açılması, eğitimin eşit, ulaşılabilir, karma, parasız olması,
- Askeri Liselerin açılması,
- Üniversite özerkliğinin sağlanması vb.

Son sözümüz;
Elbette ki, emeklilerin talep etme haklarıdır. Bu ülkenin emeklileri, bir yandan insanca bir yaşam talebi gerçekleşmesi için mücadelede bulunurken, öte yandan da üzerinde yaşadığı topraklarda insanın insanı ezmediği, sömürmediği, barış ve özgürlük içinde, kardeşçe yaşama istiyor.

paylaş