Mahkeme DİSK Emekli-Sen'in kapatılmasına karar verdi

26 Mar 2021
mahkeme disk emekli-sen'in kapatılmasına karar verdi

DİSK Emekli-Sen: Sendikama dokunma!
Emekliler Sendikası (DİSK Emekli-Sen) hakkında Ankara Valiliği tarafından açılan kapatma davasının dün yapılan duruşmasında kapatma kararı çıktı.

Ankara 26. İş Mahkemesinin 2020/35 Esas sayılı dosyasından açılan davanın 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan duruşmasında davacı Ankara Valiliği Avukatı, “mevcut yasal düzenlemeler ve Anayasa’nın amir hükümleri karşısında emeklilerin sendika kurmasının mümkün bulunmadığını” iddia ederek, “herhangi bir araştırmaya gerek olmadan davanın kabulüne karar verilmesini” talep etmişti.

Davanın 25 Mart 2021 tarihinde yapılan duruşmasında, mahkeme tarafından istinaf yolu açık olmak üzere sendikanın kapatılmasına karar verildi.

Ankara 26. İş Mahkemesinde görülen duruşmaya Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) Genel Başkanı Salman Hürkardeş ile DİSK eski Genel Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’da DİSK Emekli-Sen ile dayanışma amacıyla katılarak destek verdi.

Söz konusu kapatma kararı ile ilgili olarak gazetemize ulaşan bilgilere göre, DİSK Emekli-Sen Genel Merkezinin, İş Mahkemesi tarafından Anayasa hükümlerine aykırı olarak verilen hukuk dışı karara karşı itiraz edeceği ve iç hukuk süreci tamamlanıncaya dek sendikanın faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Sendika anayasal haktır engellenemez, emekli sendikaları kapatılamaz!
Siyasi iktidarın emekçi ve emekli düşmanı politikalarının bir sonucu olarak Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) ve DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) hakkında peş peşe açılan kapatma davaları ile emekli sendikaları haksız ve hukuksuz bir şekilde faaliyetten men edilerek, insanca ve onurlu bir yaşam için mücadele eden emekliler susturulmak istenmektedir.

Emeklilerin, ekonomik, demokratik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sendika kurmaları yasal ve meşru olup, kaynağını Anayasadan almaktadır.

Anayasada ve yürürlükteki yasalarda emeklilerin sendika kurmasını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Anayasa’da açıkça yasaklanmayan bir hakkın kullanılması söz konusu olduğunda hukuk açısından esas olan özgürlüklerdir.

Anayasanın 17. Maddesinde; “Herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu” belirtilmiştir.

Anayasanın 90. Maddesinde ise; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” denilmektedir.

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm uluslararası sözleşmelerde, sendika kurma hakkı bir insan hakkı olarak herkese tanınmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23/4. Maddesinde; “Herkesin, menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır” denilmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11/1. Maddesinde; “Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir” denilmektedir.

Emekli sendikaları statü yasası çıkarılmalıdır
Açıkça görüldüğü gibi, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler dikkate alındığında yürürlükteki Anayasanın 17. ve 90. madde hükümlerine göre kurulan tüm emekli sendikaları yasaldır ve haklarında kapatma davası açılamaz.

Ankara Valiliği tarafından “emeklilerin sendika kuramayacağı” iddiası ile açılan kapatma davaları tamamen hukuk dışıdır.

Yenidünya yayın ekibi olarak, Anayasa’nın 90. maddesinde belirtilen uluslararası sözleşmelere bağlı olarak kurulan Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) ve DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) hakkında açılan kapatma davalarının hukuk dışı olması nedeniyle ile geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Emekli maaşlarının hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesine son verilerek maaşların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, Anayasanın “Sendika Kurma Hakkı” ve “Toplu Sözleşme Hakkı” ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine “Emekliler” ibaresinin de eklenerek, emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkının Anayasal güvence altına alınmasının demokratik hak ve özgürlükler açısından zorunlu olduğuna inanıyoruz.


 

 

 

 

paylaş