Emekli Sendikaları Statü Yasası Çıkarılsın!

02 Eyl 2020
emekli sendikaları statü yasası çıkarılsın

Emekliler toplu sözleşmeli sendika hakkı için yasal düzenleme talep ediyor
Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) Bursa Şube Başkanı Günay Onayman bugün yaptığı yazılı açıklamada; “Anayasanın ve Uluslararası Sözleşmelerin ilgili maddeleri uyarınca emeklilerin sendika kurma hakkının bulunduğunu, DİSK Emekli-Sen hakkında açılan kapatma davasının tamamıyla hukuksuz ve haksız bir girişim olduğunu” belirterek, “Emekli Sendikaları Statü Yasası’nın TBMM’de ivedilikle görüşülerek bir an önce yasalaşması talebinde bulundu.

Tüm Emekli-Sen Bursa Şube Başkanı Günay Onayman’ın “TBMM’ni oluşturan tüm siyasi partilere çağrımızdır” başlığıyla basına ve kamuoyuna hitaben yaptığı yazılı basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.

TBMM’ni oluşturan tüm siyasi partilere çağrımızdır
“Anayasanın 17. Maddesinde; “Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve de geliştirme hakkına sahip” olduğu belirtilmiş olup, bu amaçla emeklilerin de sendika kurarak örgütlenmesi bu maddenin güvencesinde olmasını gerektirmektedir.

Anayasanın 90. Maddesinde; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar Kanun hükmündedir” der ve yine son Anayasa değişikliğinde bu maddeye eklenen bir fıkrada “Temel hak ve özgürlüklere ilişkin Uluslararası antlaşmalarla İç Yasaların aynı konuda farklı esaslar içermesi durumunda, Uluslararası antlaşmalar hüküm teşkil eder” denilmektedir.

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm uluslararası belgelerde “Sendikalaşma hakkı, bir insan hakkı olarak ayrımsız herkese tanınmıştır. Bu güne kadar bu belgeleri imzalamış ve taraf olmuş Türkiye Cumhuriyetini bağlamaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23/4. Maddesinde; “Herkesin, çıkarını korumak için Sendika kurma ya da Sendikaya üye olma hakkı vardır” denilmektedir.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 11/1. Maddesinde; “ Herkesin barışçı amaçlarla toplanma ve başkalarıyla dernek kurma özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak yine herkesin çıkarlarını korumak amacıyla Sendika kurma ve Sendikaya üye olma hakkını da içerir” denilmektedir.

Yine ayrıca, Ekonomik ve Sosyal haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 8. Maddesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 22. Maddesi, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı (AGİK-AGİT) Kararları ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 12. Maddesi gibi daha birçok Uluslararası Sözleşmelerde sendikalaşma hakkı ayrımsız olarak herkese tanınmıştır.

Sonuç ve Talebimiz
Uluslararası sözleşme ve antlaşmalar ile Anayasamızın ilgili maddeleri gereği, emekli sendikaları uluslararası sözleşmelerin teminatıyla ve Anayasamıza uygun olarak kurulmuşlardır.

Bu sebeple biz emeklilerin kurduğu sendikalar 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşmeleri Kanununa tabiymiş gibi gösterilemez ve kapatılma işlemine tabi tutulamaz.

Sendikamız yöneticileri herhangi bir işkolunda çalışır belgesi vermeleri mümkün olmayan emekli kişilerdir. Bu anlamda 4857 sayılı iş kanunu ilişkileri kapsamında değerlendirilemez.

Kaldı ki, halen yürürlükte olan ilgili “Anayasa, kanun ve düzenlemelerde, emeklilerin sendikal haklarını yasaklayan hiçbir hüküm, engel ve kural yoktur. Ayrıca karşımıza hukuksal engel olarak çıkartılan “Anayasanın 51. Maddesinde emeklilerin sendika kurmasına dair hiçbir yasaklama ibaresi de yoktur.

Görüleceği gibi emekliler adına kurulmuş sendikalar hukuksal olarak meşru ve haklıdır.

Ancak tüm bu haklı, meşru ve Anayasal, gerek iç hukuk, gerekse uluslararası antlaşmalara dayanan taleplerimiz yıllardır çeşitli iletişim ve girişimlerimize rağmen TBMM’de gündeme taşınıp görüşülerek yasalaşması maalesef bir türlü “Emekli Sendikaları Statü Yasası” olarak çıkartılamamıştır.

İlgili bu yasal talebimiz gerek faaliyetlerimizi aktif biçimde sürdürmede, gerekse iç hukuksal olarak mahkemelerimiz ve kamu görevi sürdüren idareciler nezdinde çeşitli yorum, yanlış ve de eksik kararlar vermeleri sonuçlarını doğurmuştur.

Ancak bütün bu engel ve uygulamalara karşı, yaklaşık 25 yıldan bu yana emekli sendikaları haklı olarak fiili ve meşru örgütlenme mücadelelerini sürdürürken yukarıda belirttiğimiz Emekli Sendikaları Statü Yasasının çıkmaması gerekçe gösterilerek mahkemelerle karşı karşıya kalınmış ve faaliyetlerimiz engellenmeye çalışılmıştır.

En son örneği de önümüzdeki 8 Eylül 2020 tarihinde mahkemece kapatılma kararı duruşması yapılacak olan DİSK Emekli Sen hakkında sürdürülen uygulamadır. Kaldı ki bu sendika daha önce de aynı prosedür ve gerekçelerle kapatılmış ve 2019’da tekrar kuruluş başvurusu yapmak zorunda kalmıştır. Bundan önce de, şu anda da mahkemelere taşınmış böylesi bir uygulama, idarenin baskı kurma ve zorlamasıyla alınmış ve iç mevzuatta hala yürürlüğe sokulamayan Emekli Sendikaları Statü Yasasının bir türlü TBMM’de geçmemesine dayandırılmakta olup, tamamıyla hukuksuz ve haksız bir girişimdir ve asla kapatılma gerekçesi taşımaması gerekir.  

Bu ülkede sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş ve sayıları 13 milyonu aşkın Emekli, Dul ve Yetimin “Ekonomik- Demokratik- Sosyal ve Kültürel” haklarını koruyup geliştirme özgürlüklerini savunacakları ve de yaşamsal hakları için örgütlenecekleri Emekli Sendikaları Statü Yasasının vakit geçirilmeden acilen TBMM’de yasalaşmasını sizlerden önemle talep ediyor ve karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğa ve de haksızlığa artık son verilmesini bekliyoruz.”

Günay ONAYMAN
Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen)
Bursa Şube Başkanı

 

paylaş