Çiftçilik bitiriliyor mu?

28 Kas 2018

Cumhurbaşkanı. Erdoğan, bugün imzaladığı 27 Kasım 2018 tarih 379 sayılı "2018 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararda değişiklik yapılması hakkında karar" ile sözleşmeli çiftçilere yapılan devlet desteğini kaldırdı. Bu karar, yerli çiftçilerin uluslararası gıda tekelleri karşısında yalnız bırakıldığı anlamına geliyor.

27 Kasım 2018 tarih 379 sayılı kararnamenin maddeleri şöyle:

MADDE 1- 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 5/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Kaldırılan madde

26 Şubat 2018 tarihli 30344 sayılı "2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2018/11460" kararın 5/A maddesi ile sözleşmeli çiftçilere tanınan:

"(1) 81 ilde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek köy veya 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında mahalleye dönüşen köy yerleşimlerinden en fazla 300 yerleşimde olmak üzere, birlikte üretime yönelik sözleşmeli üretim yapanlara sözleşmeye esas ürünlerine bu Karar kapsamındaki mazot ve gübre, yurt içi sertifikalı tohum kullanımı, yurtiçi sertifikalı fidan/fıde ve standart fidan kullanımı, havza bazlı fark ödemesi, yem bitkileri üretimi, çiğ süt, buzağı/malak/manda, anaç koyun-keçi desteğine ilave %30 oranında ayrıca destek ödenir.

(2) İlave desteklemeden yararlanabilmek için, sözleşmeye esas tarımsal faaliyetlerinde üreticilerin, aynı konuda faaliyette bulunmak üzere birlikte üretim yapılacağına dair Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile sözleşme yapmaları ve sözleşmeye taraf üreticilerin Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları gerekir.

(3) Birlikte üretime yönelik usul ve esaslar ile tip sözleşmeler Bakanlıkça belirlenir." ortadan kaldırıldı.

paylaş